Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), zmieniająca między innymi ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm), w zakresie dotyczącym pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z nowym art. 31a ust. 1 ww. ustawy Prawo energetyczne, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym a spółką Energia dla firm S.A. oraz między prosumentami będącymi konsumentami a spółką Energia dla firm S.A. wynikłych z umów sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego, umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej lub gazu ziemnego i usług dystrybucji jest Koordynator do spraw negocjacji (dalej Koordynator) działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa, www.ure.gov.pl).

Postępowanie przez Koordynatorem wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie przez odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ww. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym, że wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Pełna treść ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dostępna jest:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1823/1

« wróć