Nowa jednostka rozliczeniowa dla paliwa gazowego

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2013 r., od 01.08.2014 r. wszystkie rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i świadczone usługi przesyłania, dystrybucji i magazynowania, obowiązkowo będą prowadzone w jednostkach energii (kWh).

Rozliczenie paliwa gazowego zatem będzie dokonywane nie za wykorzystaną objętość gazu ziemnego, a za faktycznie dostarczoną ilość energii powstałą w wyniku spalenia gazu.

Przeliczenie zużycia w m3 na zużycie w kWh będzie następować zgodnie z poniższym wzorem: ilość pobranego gazu (w m3) x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii (w kWh)

Współczynnik konwersji obliczany będzie ze wzoru:
średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego / 3,6 = współczynnik konwersji

Na fakturze za paliwo gazowe zatem oprócz ilości zużytego gazu wyrażonej w jednostkach objętości (m3), zostanie umieszczony współczynnik konwersji oraz ilość zużytego gazu wyrażona w jednostkach energii (kWh).

Zaznaczamy, że wprowadzona zmiana nie będzie wiązać się z potrzebą wymiany gazomierzy czy zmianą warunków umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

« wróć