Podmioty współpracujące

  1. Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoskiej 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353502, NIP: 948-25-60-238, REGON 142370356, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 25.100.000 zł.
  2. Europe Calling Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Graniczna 17; 26-604 Radom; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281962, NIP 7962786295 REGON 141013766.
  3. Centrum Usług Wspólnych - Energia i Gaz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439370, REGON: 146375706, NIP: 9482598117, Kapitał zakładowy: 2.710.000 zł.
  4. Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-604), ul. Graniczna 17, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441120, NIP: 948-259-82-12, REGON: 146398742, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 297 300,00 zł.