Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy. Zostaw swoje dane do kontaktu. Oddzwonimy lub napiszemy do Ciebie i udzielimy szczegółowej odpowiedzi na wszelkie poruszone kwestie.

Formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@energiadlafirm.pl
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania oferty, a ich niepodanie uniemożliwi jej przesłanie. Dane będą przetwarzane w celu marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

 

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA PRZY ZMIANIE SPRZEDAWCY

Jeśli masz pytania dotyczące zmiany taryf, zmiany danych teleadresowych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych produktach i usługach, sprawdź poniższe odpowiedzi. Zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania.

Jesteś naszym klientem

Zamknięcie działalności gospodarczej nie musi się wiązać z wypowiedzeniem umowy na sprzedaż energii.

Jeżeli nadal użytkujesz lokal, możesz:
- przepisać umowę na inną firmę,
- przepisać umowę z firmy na osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej,
- zmienić grupę taryfową z "C" na "G".

W tym celu pobierz dokumenty do przeprowadzenia cesji umowy oraz formularz zmiany grupy taryfowej z sekcji przydatne dokumenty.

Do wypełnionych dokumentów dołącz zaświadczenie potwierdzające, iż w danym lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza i obiekt jest lokalem mieszkalnym bądź zaświadczenie o przekwalifikowaniu przedmiotowego lokalu.

W przypadku zmiany na grupę taryfową, której nie ma w obowiązującym cenniku sprzedaży energii, przedstawimy Ci nowy cennik odzwierciedlający właściwą grupę taryfową.

Jeżeli z chwilą zamknięcia działalności gospodarczej wyprowadziłeś się z lokalu, prześlij do nas rezygnację, poświadczoną własnoręcznym podpisem wraz dokumentami potwierdzającymi utratę prawa do lokalu.

Za usterki w sieci energetycznej odpowiada właściwy dla danego rejonu Operator Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku awarii skontaktuj się zatem z pogotowiem energetycznym pod numerem 991.

Prześlij do nas faktury za dystrybucję energii elektrycznej z ostatnich czterech miesięcy. Na ich podstawie ponownie przeliczymy i zmienimy zadeklarowany przez Ciebie wolumen zużycia energii. Kolejne faktury prognozowe zostaną wystawione w oparciu o dokonane zmiany.

Jeżeli zdemontowałeś licznik, możesz zrezygnować tylko z jednego punktu poboru energii elektrycznej. Umowa w zakresie pozostałych punktów będzie nadal kontynuowana.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne, odczytów urządzeń pomiarowych dokonuje uprawniony przedstawiciel Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który następnie udostępnia sprzedawcy energii elektrycznej dane pomiarowe na Platformie Wymiany Informacji. Dopiero w oparciu o te dane wystawiamy faktury rozliczeniowe za rzeczywiste zużytą energię elektryczną.

Prześlij na adres windykacja@energiadlafirm.pl lub na numer faxu 22 257 88 71, potwierdzenie wpłaty za zaległe rachunki. Na podstawie potwierdzeń przesłanych do godziny 14:00, jeszcze tego samego dnia prześlemy wniosek o wznowienie dostaw prądu do Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), który dokonuje ponownych przyłączeń.

Pamiętaj aby sprawdzić czy nie zalegasz z płatnościami w OSD.

W celu przepisania umowy na sprzedaż energii na nowego najemcę lokalu, należy dokonać cesji umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości spisz również protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący stanu licznika i dołącz go do dyspozycji przepisania umowy.

Wszystkie niezbędne formularze do dokonania cesji umowy znajdziesz w sekcji przydatne dokumenty.

Prześlij do nas dyspozycję aktualizacji danych drogą elektroniczną, bądź listem wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę. Jeżeli jednak zmienione dane dostępne są już w rejestrach CEIDG, KRS, na stronie GUS-u, aby zaktualizować dane w umowie, wystarczy złożyć do nas dyspozycję telefoniczną.

Jeżeli Twoje zużycie energii elektrycznej różni się w poszczególnych miesiącach, możesz dokonać zmian w umowie na podstawie aneksu na sezonowość i określić deklarowane zużycie energii dla poszczególnych miesięcy.

Formularz aneksu dostępny jest w sekcji przydatne dokumenty.

Warunki zmiany grupy taryfowej określa Twój Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jeżeli planujesz zmianę grupy taryfowej, możesz z wnioskiem o zmianę zwrócić się bezpośrednio do OSD, bądź wypełnić stosowny formularz, który znajdziesz w sekcji przydatne dokumenty.

Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza, będziemy mogli dokonać w Twoim imieniu zmiany grupy taryfowej. Zaznaczamy, że bezpłatna zmiana grupy taryfowej przysługuje raz na 12 miesięcy.

Jeżeli zmieniłeś już grupę taryfową w OSD, poinformuj nas koniecznie o zaistniałej sytuacji, aby dokonać stosownych zmian w umowie na sprzedaż energii.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, Odbiorca zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę
o w/w zmianie w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia pod rygorem uchylenia się Sprzedawcy od negatywnych skutków jakie może to wywołać.

Jeśli dokonałeś zmiany na grupę taryfową, dla której nie masz określonej ceny w obowiązującej umowie, przedstawimy Ci nowy cennik odzwierciedlający właściwą grupę taryfową.

Jeśli wyprowadziłeś się z lokalu i zdemontowałeś licznik, prześlij do nas dokument potwierdzający rozwiązanie umowy na dystrybucję energii elektrycznej.

Na tej podstawie umowa na sprzedaż energii elektrycznej zostanie rozwiązana z dniem demontażu licznika.

Pamiętaj, aby jak najszybciej poinformować nas o zaistniałej zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, Odbiorca energii zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni, od dnia zaistnienia zmiany) poinformowania sprzedawcy energii o zmianie, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem zapłaty odszkodowania.

Chcesz zmienić sprzedawcę

Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy, zarówno osoba nieprowadząca działalności gospodarczej jak i firma.

Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy upewnić się do kiedy masz podpisaną umowę z obecnym sprzedawcą prądu i poinformuj o tym naszego doradcę.

Otrzymasz dwie oddzielne faktury. Jedną od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dostawcy prądu) z opłatą za dostarczenie energii oraz fakturę od sprzedawcy z opłatą za sprzedaż energii.

Pamiętaj, że suma tych dwóch faktur po zmianie sprzedawcy na Energię dla firm S.A. będzie niższa niż wartość jednej faktury za sprzedaż i dystrybucję energii.

Szczegółowe informacje o najlepszej ofercie możesz uzyskać pod numerem telefonu 801 415 515 lub wysyłając zgłoszenie z formularza.

W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą doradca, z którym telefonicznie ustalisz warunki nowej umowy, a następnie otrzymasz pocztą kurierską umowę do podpisu.

Po otrzymaniu podpisanej przez Ciebie umowy i stosownego pełnomocnictwa, które umożliwi nam działanie w Twoim imieniu, całą resztę formalności załatwimy za Ciebie.

Termin zmiany sprzedawcy zależy od okresu wypowiedzenia i zobowiązania lojalnościowego, które wiążą Cię z obecnym sprzedawcą.

Uwzględniając powyższe, Twoją aktualną umowę na sprzedaż energii wypowiemy z końcem wskazanego przez Ciebie okresu obowiązywania umowy zawartej z obecnym sprzedawcą.

W przypadku umowy podpisanej na czas nieokreślony, zmiany sprzedawcy energii dokonamy nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy.

Doświadczenie w handlu energią pozwala nam kupować ją po bardzo atrakcyjnych cenach, do tego ponosimy niskie koszty własne, gdyż nie posiadamy przerośniętej i niewydolnej struktury administracyjnej. Bardzo szybko reagujemy również na wszystkie zmiany zachodzące na dynamicznym rynku energetycznym.

To wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne ceny prądu, jednocześnie zachowując najwyższe standardy obsługi.

Za sam proces zmiany sprzedawcy nie jest pobierana opłata. U niektórych sprzedawców mogą się pojawić opłaty aktywacyjne – Energia dla firm S.A. nie pobiera opłaty za podłączenie.

Zmiana sprzedawcy nie ma żadnego wpływu na dostawy energii do odbiorcy, ponieważ zmienia się wyłącznie podmiot rozliczający zużycie energii. Dystrybutor, odpowiedzialny za dystrybucję energii, jest z urzędu przypisany do danego regionu i przy zmianie sprzedawcy energii nie ulega zmianie.

Do umowy na sprzedaż energii elektrycznej możesz dołączyć wniosek o zmianę taryfy i mocy umownej. Wniosek ten wraz z wnioskiem o zmianę sprzedawcy zostanie przekazany do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Pamiętaj, że decyzję o warunkach zmiany taryfy podejmuje OSD, nie zaś sprzedawca energii.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta:
Infolinia: 801 415 515
cok@energiadlafirm.pl

Chcesz dokonać zmian w umowie, ale nie wiesz jak się za to zabrać?
W tej sekcji znajdziesz komplet dokumentów do pobrania, dzięki którym łatwo i szybko dokonasz zmian!

NA JAKIEJ PODSTAWIE WYSTAWIAMY FAKTURY?

 • Odczytów licznika dokonuje przedstawiciel Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zwanego potocznie dostawcą prądu, a nie sprzedawca energii elektrycznej
 • Dane pomiarowe udostępniane są przez OSD na Platformie Wymiany Informacji (PWI), w formie plików elektronicznych, w których zużycie jest przedstawione profilowo, pokazując wartości dobowo-godzinowe, czyli zużycie w każdej godzinie dnia
 • Sprzedawca energii elektrycznej pobiera dane pomiarowe z PWI i dokonuje rozliczenia Klienta za rzeczywiście zużytą energię. Ze względu na różne terminy odczytów układów pomiarowych, rozliczeń energii elektrycznej dokonujemy, gdy otrzymamy dane pomiarowe za pełny miesiąc

RODZAJE DOKUMENTÓW KLIENTA BIZNESOWEGO

FAKTURA ROZLICZENIOWA:

 • wystawiana po przekazaniu danych pomiarowych przez OSD
 • uwzględnia rzeczywiście zużytą ilość energii elektrycznej
 • rozlicza wcześniej wystawioną za dany okres fakturę prognozową, korygując ją do kwoty należnej za faktycznie zużytą ilość energii

FAKTURA PROGNOZOWA:

 • wystawiana raz na miesiąc
 • odzwierciedla zadeklarowane podczas zawierania umowy przez Klienta, zużycie energii elektrycznej

RODZAJE DOKUMENTÓW KLIENTA INDYWIDUALNEGO

FAKTURA ROZLICZENIOWA:

 • wystawiana po przekazaniu danych pomiarowych przez OSD
 • uwzględnia rzeczywiście zużytą ilość energii elektrycznej
 • rozlicza wcześniej wystawiony za dany okres harmonogram płatności, korygując go do kwoty należnej za faktycznie zużytą ilość energii

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI:

 • wystawiany jest raz na 12 miesięcy
 • odzwierciedla zadeklarowane przez Klienta podczas zawierania umowy, zużycie energii
 • płatności są podzielone na sześć dwumiesięcznych okresów rozliczeniowych z równą kwotą do zapłaty

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta to internetowa platforma, którą stworzyliśmy dla Twojej wygody.
Dzięki E-BOK uzyskasz dostęp do aktualnych rachunków za energię, historii wpłat i warunków rozliczeń. By usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami zaloguj się do E-BOK i ciesz się bezpłatnym dostępem do rachunków 24/7!
Skorzystaj z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK!

Zobacz ile korzyści przyniesie Ci E-BOKStały dostęp do aktualnych faktur, salda rachunku i historii operacjiBieżąca kontrola terminów płatnościMożliwość wydruku lub pobrania e-fakturySamodzielna kontrola historii operacjiSamodzielne wykonywanie zgłoszeń do obsługi

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ W E-BOK?

Jeśli posiadasz dostęp do konta:
Wejdź na ebok.energiadlafirm.pl a następnie zaloguj się korzystając z Twojego indywidualnego hasła dostępu i loginu.

Jeśli jeszcze nie masz konta:
W celu uzyskania danych do logowania napisz na adres cok@energiadlafirm.pl lub zadzwoń: 801 415 515.